#wordt PDCA door de context ingehaald?

In de HLS normen heeft de PDCA cyclus een prominente rol (Bron norm ISO 9001:2015, verkorte versie)
0.3 Procesbenadering
De norm bevordert een procesbenadering bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een KMS, om de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten.
De procesbenadering volgt het op systematische wijze definiëren en managen van processen en de desbetreffende interacties om de beoogde resultaten te behalen conform kwaliteitsbeleid en de strategische richting van de organisatie. Het managen van de processen en het systeem kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de PDCA-cyclus met een algehele focus op risicogebaseerd denken, op het behalen van voordeel uit kansen en het voorkomen van ongewenste resultaten.

0.3.2 Plan-Do-Check-Act-cyclus
De PDCA-cyclus kan worden toegepast op alle processen en op het KMS in zijn geheel. Figuur 1 laat zien hoe de hoofdstukken 4 tot en met 10 kunnen worden gegroepeerd in relatie tot de PDCA-cyclus.

0.3.3 Risico-gebaseerd denken
Het risico-gebaseerd denken was al impliciet aanwezig in eerdere versies van de norm, bijvoorbeeld in de vorm van preventieve maatregelen, het analyseren van afwijkingen en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen.
De huidige norm stelt dat een organisatie acties plant en implementeert om risico’s en kansen op te pakken, de basis voor het behalen van betere resultaten en voorkomen van negatieve effecten.
Kansen kunnen zich voordoen als gevolg van een situatie die gunstig is voor het behalen van een beoogd resultaat, bijvoorbeeld omstandigheden die het mogelijk maken klanten te trekken, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, afval terug te dringen of de productiviteit te verbeteren.
Bij acties om kansen op te pakken kan ook rekening worden gehouden met samenhangende risico’s. Risico is het effect van onzekerheid en elke onzekerheid kan positieve of negatieve effecten hebben. Een positieve afwijking die voortvloeit uit een risico kan een kans opleveren, maar niet alle positieve effecten van risico’s leiden tot kansen.

PCPC: wie A zegt moet ook nee kunnen zeggen.
Chimera® ziet het KMS vanuit Plan Change Perform Chance, in willekeurige volgorde, naast de PDCA. De elementen van het KMS staan veel dichter bij beleid en doelstellingen en zijn direct van invloed op leiderschap. Niet ieder bedrijf is gedreven door het constant verbeteren van de resultaten; meer, meer, meer. In de groeiende circulaire economie zijn andere onderwerpen belangrijker aan het worden.
Niet input en output zijn maatgevend maar de dynamiek van de organisatie bepaalt de prioriteiten.
Niet het verhogen van de klanttevredenheid als doel maar als onderdeel van de continuïteit van de organisatie.
Een bedrijf moet kunnen ondernemen, in situaties waarbij wijzigingen in de context niet passen bij de behoefte van de klant of de klant duidelijk andere wensen heeft kan besloten worden afscheid te nemen van klanten in plaats van de klanttevredenheid te verhogen. Omdat de continuïteit van de organisatie voorop staat, risicobeheersing en leiderschap een andere richting bepalen.
Wanneer het bedrijf een kans creëert heeft het natuurlijk opdrachtgevers voor ogen, al kent de klant op dat moment de eigen behoefte nog niet.
De risico’s van kansen worden gewogen, planning en performance worden gevolgd en de richting kan worden bijgesteld om tot de gewenste doelen te komen.

Het KMS moet passen bij de organisatie, het leiderschap staat centraal in het KMS en alle normelementen zijn direct van invloed, op verschillende momenten in de cyclus van de organisatie.
Plan, Change, Perform, en creëer Chance, niet alleen omdat de klant het vraagt.
Neem het roer in eigen hand en laat het KMS voor u werken.