Is een virusuitbraak onderdeel van het calamiteiten- of continuïteitsplan?

De huidige situatie met COVID-19 zal in de meeste calamiteiten- of continuïteitsplannen niet voorkomen. Het is wel noodzaak om maatregelen te treffen. 

De hieronder gegeven informatie samengesteld op basis van recent verschenen artikelen in de media en op informatie van het internet. De tips zijn vooral bestemd om werkgevers op weg te helpen; aan de inhoud kunnen geen aanspraken worden ontleend. 

Continuïteitsplan 

Begin met het duidelijk maken wie in het VGM-team zitten en wijs taken, verantwoordelijkheden toe binnen het team. Dubbel werk of, nog erger, verschillende informatie, frustreert iedereen op dit moment. Leg de gemaakte afspraken vast en communiceer duidelijk, ook naar de andere medewerkers. Maak aan alle betrokkenen duidelijk bij wie zij met vragen terecht kunnen, bij wie zij moeten melden wanneer er thuis besmettingen zijn, rekening houdend met de AVG-wetgeving bescherming persoonsgegevens.

Stel een (isolatie)procedure op, voor het geval iemand tijdens de werkdag symptomen van COVID-19 vertoont, en daarop volgend een desinfectieprotocol voor de werkplek van die persoon.

Betrek de BHV bij de maatregelen; de reanimatie-instructie is nu tijdelijk zonder beademing, zijn er voldoende handschoenen en adembescherming voor BHV-ers aanwezig en waar?
Het interne noodplan en BHV-instructie moet mogelijk (permanent) worden aangepast.

Besmettingsrisico 

Het is bekend dat het coronavirus (dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt) zich via de lucht kan verspreiden, in zeer kleine druppeltjes (aerosolen). Het wordt doorgegeven door persoonlijk contact met een besmette persoon, via speekseldruppeltjes als je dicht bij elkaar praat, niest of hoest. Zelfs bij het doorspoelen van een toilet kan het virus zich via druppeltjes verspreiden.

Bescherming werknemers 

Beperk de toegang van het bedrijf tot degenen die echt op het bedrijf aanwezig moeten zijn. Kun je werken met kleine(re) teams, met eigen taken of verantwoordelijkheden, die onderling geen contact (hoeven te) hebben.

Maak gebruik van glijdende werktijden; werknemers kunnen binnen een bepaalde tijdsmarge komen, vertrekken en pauzeren. Hierdoor voorkom je veel mensen gelijktijdig bij de ingang, garderobe en in de pauzeruimte.

Stel vast wie binnen uw bedrijf de meest kwetsbare werknemers zijn (ouder dan 60 jaar, hartpatiënten, mensen met diabetes of aandoeningen aan de luchtwegen) en bespreek met hen mogelijke maatregelen om hen zo min mogelijk of niet bloot te stellen.

Virusveilig inrichten

Analyseer de werk- en verblijfsomgeving op mogelijke besmettingsrisico’s door met diverse medewerkers een gemiddelde werkdag door te spreken en de werkplek te bekijken.

Stel een rooster op wie op welke dagen kan werken op specifieke werkplekken, niet alleen de kantoren. Overweeg de plaatsing van een fysieke afscheiding, bijvoorbeeld plexiglas schermen, om werken op een veilige afstand van elkaar te realiseren. Een eenrichtingsverkeer-loopinrichting instellen of een werkplek fysiek markeren of afbakenen in de ruimte verschaft duidelijkheid aan medewerkers en de noodzakelijk aanwezige bezoekers van uw bedrijf.

Schoon en fris!

Het virus kan gedurende enige tijd overleven op papier, plastic en kunststof. Personen kunnen besmet raken door voorwerpen aan te raken en vervolgens aan mond, neus of ogen te zitten.

Zorg voor meer schoonmaakrondes in het pand en stel schoonmaakinstructies op, óók die door de medewerkers zelf uitgevoerd kunnen worden. Zorg voor voldoende doekjes, desinfectiemiddelen en afvalbakken en laat die regelmatig legen. Vooral sanitaire voorzieningen, deurknoppen en keukenblokken dienen hoogfrequent gereinigd te worden. Kunnen tussendeuren open blijven waardoor personen zo min mogelijk deurknoppen of -krukken aanraken?

Instructie in de toiletten: sluit de bovenklep van het toilet bij het doorspoelen.

Ontsmet verder met regelmaat alles waar personen met handen aan zitten: de alarminstallatie, lichtknoppen, deurklinken, kranen, toiletten, telefoons, toetsenborden, trapleuning, printers, lift, koffieautomaten, afstandsbedieningen, televisietoestellen.

Naast frequente ontsmetting en 1,5 meter afstand is een goede ventilatie of luchtcirculatie van alle werkplekken van belang. Voorkom dat het interne verwarming-/ventilatiesysteem een bijdrage kan leveren aan verspreiding van het virus. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ventilatie; ramen open in de pauze of wanneer dat kan. Einde van de dag wél extra controleren of alle ramen weer dicht zijn!

Virusveilig organisatorische maatregelen

• Maak de (tijdelijke) gedragsregels die gelden binnen het bedrijf kenbaar aan alle medewerkers in een toolbox-vorm, en voor bezoekers bij de toegang tot het pand.

• Stel werknemers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zo veel mogelijk in staat thuis te werken of organiseer 1,5 meter veilig vervoer naar de werkplek.

  • • Pas werktijden aan zodat buiten de spits om gereisd kan worden.

• Glijdende werktijden: laat medewerkers op verschillende tijden starten, lunchen en weggaan.

• Ventileer alle werkruimtes frequent, bij voorkeur door natuurlijke ventilatie.

• Faciliteer digitaal vergaderen, ook voor onderling overleg tussen collega’s.

• In de cloud werken, digitaliseer informatie die met meerdere personen gedeeld moet worden, post en vakliteratuur.

• Evalueer de genomen maatregelen; opnemen in het continuïteitsplan en BHV- plan.

  • • Is een aanpassing aan het luchtbehandelingssysteem (ultraviolet licht doodt virussen in de luchttoevoer) mogelijk?
  • • Houd contact met de werknemers op afstand, informeer hen over water speelt en wat de volgende stappen naar terugkeer naar de “normale” situatie gaan worden.

Samen verder