De thuiswerkplek in coronatijd

Maar niet iedereen heeft een geschikte thuiswerkplek en wordt er gewerkt aan de keukentafel of op de bank. 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft ‘thuiswerken’ vervangen door ‘plaats onafhankelijke arbeid’; plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, in opdracht voor een werkgever, maar niet op een werkplek van die werkgever. Conform artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook bij thuiswerken afspraken met de werkgever nodig. De werkgever blijft verantwoordelijk, ook voor de thuiswerkplek.

De werkgever moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en de stoffen, hulpmiddelen en werktuigen die zij daarbij gebruiken. Ook moet de werkgever er op toezien  (controleren en toezicht houden) dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Maar niet ongelimiteerd, de inrichting van het (internet)café of het OV vallen hier bijvoorbeeld buiten.

Kosten veilige en gezonde werkplek voor werkgever terecht?

De kosten voor een veilige en gezonde (thuis)werkplek komen conform art. 44 Arbowet dus voor rekening van de werkgever. Door maatregelen van de overheid mbt het coronavirus moeten nu veel mensen thuiswerken, ook zij die dit zelden of nooit doen en niet altijd een perfect ingerichte werkplek thuis hebben.

Moet jouw werkgever dan eerst bij jou thuis gaan controleren of de werkplekinrichting goed is? Mag de werkgever zich gaan bezig houden met de inrichting in jouw huis wanneer de verlichting onvoldoende is? Mag je deze investeringen voor een paar weken nu überhaupt van de werkgever verlangen?

En dan hebben we het alleen nog maar over de inrichting van de werkplek.

Want wat doen we met hinderlijk geluid waardoor je je niet kunt concentreren, steeds uit je werk gehaald wordt door de kinderen die ook thuis moeten blijven, en de stress die ontstaat door het thuiswerken? Mag of moet de werkgever daar dan ook iets van zeggen? En hoe ver mag de werkgever dan gaan?

Thuiswerken is niet per se beeldschermwerk

Wanneer (productie)werkzaamheden  thuis gedaan worden zijn er ook grenzen gesteld aan bijv het gebruik van stoffen die gevaar voor de veiligheid of de gezondheid op kunnen leveren. De thuiswerker mag dit alleen gebruiken als hij daarvoor geschikte PBM heeft gekregen. Als er meer nodig is dan handschoenen en een veiligheidsbril, is thuiswerken met een dergelijke stof niet toegestaan.

Maar bedenk dat dit soort werkzaamheden in een thuissituatie, al dan niet met jonge kinderen, altijd nog meer maatregelen en vraagtekens oproept!

En ja, er mogen controles en inspecties uitgevoerd worden…

De Inspectie SZW is conform de Algemene wet bestuursrecht (art. 5.11 e.v. Awb) bevoegd om onderzoek in te stellen, en dan dus ook bij jou thuis. Hij mag daartoe bepaalde handelingen verrichten, monsters nemen en dossiers meenemen, voor zover in het belang van het onderzoek.

Wat kun je zelf doen?

Allereerst: gebruik je gezond verstand.

Zoek een rustige plek om te werken als dat kan. Maak afspraken / een verdeling “time out voor het werk” met je partner, die dan de onrust opvangt. Zet eventueel een koptelefoon op. Kunnen online gesprekken misschien op een ander tijdstip?

Verplaats taken die concentratie vragen naar heel vroeg in de morgen en stop wat eerder die middag.

Geeft het rust thuis en in je hoofd wanneer je werk en wat snipperuren kunt afwisselen?

Afwisseling in werk en houding zorgt ervoor dat je niet te lang aaneen achter de laptop of pc zit. Ga staan of lopen tijdens het bellen. Ga op een andere plek zitten om een stuk te lezen.

Let op de werkhoogte van je werkblad en de stoel, zorg dat je goed zit. Één been gebogen ende ander naar achter maakt vaak al dat je rechter op gaat zitten.

Thuiswerken met een laptop?  Gebruik dan bij voorkeur een los toetsenbord, een losse muis en zet het scherm op een verhoging (bovenrand op ooghoogte). Pak elk half uur wat te drinken, doe regelmatig een samba met je schouders, maak een (lunch) wandeling, met de kinderen als die er zijn. Dat is ook heel fijn voor je partner!

Zo houden we het samen gezellig en blijven we samen gezond!

#samenkunnenwedit